Algemene verkoopvoorwaarden

1. AANVAARDING: DE AANVAARDING VAN DE BESTELLING VAN DE KLANT WORDT UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK GESTELD VAN DE INSTEMMING VAN DE KLANT MET DE HIERIN UITEENGEZETTE ALGEMENE VOORWAARDEN, EN INARI MEDICAL, INC. (“INARI”) VERKLAART DE MATERIALEN, GOEDEREN EN PRODUCTEN (“PRODUCTEN”) EN DIENSTEN DIE HIERONDER VALLEN ALLEEN TE LEVEREN ONDER DEZE VERKOOPVOORWAARDEN. Alle algemene voorwaarden die in een inkooporder of andere vorm van de Klant kunnen worden opgenomen, zijn absoluut zonder kracht en effect, ongeacht wanneer ze door INARI zijn ontvangen. Geen verklaring van afstand, wijziging of aanpassing van de bepalingen hiervan is bindend voor INARI tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van INARI. INARI behoudt zich het recht voor een bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te weigeren. Wanneer de Klant een productcatalogus bezit, vormt dit geen aanbod tot verkoop.

2. ANNULERING: Voor annulering of wijziging van orders is in alle gevallen voorafgaande schriftelijke toestemming van INARI vereist.

3. PRIJSWIJZIGINGEN: De prijzen in de productcatalogus van INARI kunnen op elk moment en van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten worden gefactureerd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending.

4. BETALING; BELASTINGEN: Tenzij anders vermeld op de factuur van INARI of anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, dient betaling plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na de datum van de factuur van INARI. Alle betalingen dienen in Amerikaanse dollars plaats te vinden. De betalingswijzen die INARI verkiest zijn ACH of cheque. Voor betalingen met een krediet- of aankoopkaart worden extra administratiekosten van drie procent (3%) in rekening gebracht, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Over uitstaande saldi wordt rente berekend tegen anderhalf procent (1,5%) per maand, of tegen het wettelijk toegestane maximumtarief indien dit lager is, vanaf de vervaldatum tot aan de betaling, plus de redelijke incassokosten die INARI moet maken. Daarnaast behoudt INARI zich alle andere rechten voor die aan een verkoper worden verleend onder de Uniform Commercial Code voor het niet betalen door de Klant van Product(en) of enige andere schending door de Klant van deze verkoopvoorwaarden. Aan de koopprijs worden bedragen toegevoegd gelijk aan eventuele verkoop-, gebruiks- of andere belastingen geheven of gebaseerd op elk Product of de waarde daarvan, tenzij de Klant aan INARI een passend vrijstellingscertificaat verstrekt.

5. BEVEILIGINGSBELANG: INARI behoudt zich een zekerheidsrecht voor op elk hieronder geleverd Product en op de opbrengst van de verkoop, ruil, inning of vervreemding daarvan, totdat de Klant het Product volledig heeft betaald. De Klant zal op verzoek van INARI alle informatie en handtekeningen verstrekken die INARI nodig heeft om dit zekerheidsrecht te effectueren. INARI behoudt zich alle rechten voor die krachtens de Uniform Commercial Code aan een zekergestelde schuldeiser worden toegekend, met inbegrip van het recht tot terugvordering wanneer de Klant in gebreke blijft.

6. WIJZE VAN VERZENDING: Alle producten worden verzonden via FedEx 2Day service, FOB Origin. INARI zal de werkelijke verzendkosten aan de Klant in rekening brengen en deze kosten als aparte post op de factuur vermelden, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Klant kan INARI haar FedEx rekeningnummer verschaffen voor directe facturering.

7. BEPERKINGEN: Volgens de federale wetgeving mogen de producten van INARI alleen worden verkocht door of op voorschrift van een arts. De Klant verklaart bekend te zijn met, en stemt in met de naleving van de Safe Medical Devices Act van 1990, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rapportageverplichtingen voor gebruikers van hulpmiddelen.

8. LEVERING; EXPORTCONTROLE: De Klant wordt erop gewezen dat de opgegeven leveringsdata gebaseerd zijn op schattingen ten tijde van de offerte en dat INARI zich commercieel gezien redelijkerwijs zal inspannen om aan dergelijke schema’s te voldoen. INARI aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor extra kosten of schade als gevolg van te late leveringen. Bovendien behoudt INARI zich het recht voor om bij bestellingen van producten die niet op voorraad zijn, of speciale bestellingen, of wanneer productieprocessen het moeilijk maken om de exacte gespecificeerde hoeveelheid te leveren, te weinig of te veel te leveren en de Klant dienovereenkomstig te factureren. In geen geval zal de Klant enige actie(s) ondernemen die in strijd is/zijn met de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten die van kracht zijn op de datum van verzending, met inbegrip van maar niet beperkt tot het omleiden van Product(en).

9. RISICO OP VERLIES: RISICO VAN VERLIES: INARI is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vernietiging van Product(en) tijdens het vervoer, en de Klant erkent en stemt ermee in dat het risico van een dergelijk verlies, beschadiging of vernietiging overgaat op, en wordt gedragen door, de Klant bij levering van Producten aan een gewone vervoerder of wanneer deze op een andere wijze worden verzonden.

10. GARANTIE: INARI garandeert dat elk Product, voor een periode tot de toepasselijke vervaldatum (i) is vervaardigd in overeenstemming met en voldoet aan de gepubliceerde specificaties, en (ii) vrij is van defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud. INARI zal, als haar enige verplichting en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor een schending van deze garantie, het Product dat aanleiding gaf tot de schending repareren of vervangen of, naar keuze van INARI, de door de Klant betaalde bedragen voor het Product dat aanleiding gaf tot de schending terugbetalen. BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK VERMELD, GEEFT INARI GEEN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN.

11. BELEID VOOR TERUGGELEVERDE GOEDEREN: Ongebruikte producten (met de verpakking nog verzegeld) kunnen binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum worden geretourneerd.

12. VRIJWARING: Voor zover wettelijk toegestaan gaat de Klant ermee akkoord INARI, haar dochterondernemingen, filialen, moedermaatschappijen, partners, hun opvolgers en rechtverkrijgenden, en elk van hun vroegere en huidige directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (hier gezamenlijk aangeduid als “Schadeloosgestelden”), gezamenlijk en hoofdelijk te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, eisen, vorderingen, acties, vonnissen, lasten, gerechtskosten en juridische of andere uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten en uitgaven, die de Schadeloosgestelden kunnen oplopen, oplopen of waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden gesteld bij de verdediging of het sluiten van een rechtszaak, rechtszaak of andere procedure die voortvloeit uit, verband houdt met of op enigerlei wijze verband houdt met de aankoop, verkoop of het gebruik van het/de Product(en) door de Klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) misbruik van het/de Product(en) door de Klant, (ii) het niet in stand houden van een geldige licentie of certificering bij de toepasselijke entiteit die de Klant toestaat het/de Product(en) te kopen, verkopen of gebruiken van dergelijke Producten of het uitoefenen van de geneeskunde, (iii) het niet in rekening brengen van toepasselijke verkoop-, gebruiks- of vergelijkbare belastingen bij de verkoop van dergelijke Producten, (iv) of enig ander handelen of nalaten, opzettelijk wangedrag of nalatig wangedrag, actief of passief, van de Klant; Op voorwaarde echter dat de Klant krachtens deze paragraaf geen vrijwaringsverplichtingen heeft voor verliezen, schade, aansprakelijkheden, eisen, vorderingen, acties, vonnissen, kosten, gerechtskosten en juridische of andere uitgaven die uitsluitend zijn veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van een Gevrijwaarde.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: IN GEEN GEVAL IS INARI AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, ZELFS INDIEN INARI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN INARI VOOR ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EEN PRODUCT IS BEPERKT TOT ALGEMENE SCHADEVERGOEDING IN GELD VOOR EEN BEDRAG DAT NIET HOGER IS DAN DE TOTALE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT DAT AANLEIDING GEEFT TOT DE VORDERING, ONGEACHT DE VORM WAARIN EEN JURIDISCHE OF BILLIJKE ACTIE TEGEN INARI KAN WORDEN INGESTELD. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE IS INARI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HERGEBRUIK, OPNIEUW VERWERKEN OF OPNIEUW STERILISEREN VAN EEN PRODUCT, OF OP EEN ANDERE WIJZE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT IN STRIJD MET DE ETIKETTERING OF DE INSTRUCTIES VAN INARI.

14. WIJZIGINGEN IN HET ONTWERP: INARI behoudt zich het recht voor haar producten te wijzigen, aan te passen of opnieuw te ontwerpen zonder enige verplichting eerdere zendingen aan de Klant te vervangen.

15. GEEN LICENTIE: De verkoop van Product(en) verleent de Klant geen licentie tot productie onder patenten of eigendomsrechten in eigendom of beheer van INARI, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen of leveranciers; uitdrukkelijk wordt begrepen en overeengekomen dat al deze rechten zijn voorbehouden aan INARI, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen of leveranciers.

16. FORCE MAJEURE: INARI is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering indien deze het gevolg zijn van stakingen, geschillen met werknemers, of oorzaken buiten de macht van INARI, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, overstromingen, ongevallen, maatregelen van enige overheidsinstantie, oorlog, oproer of rellen, of tekorten aan arbeidskrachten, energie, grondstoffen, productiefaciliteiten of transport. Wanneer vertragingen of mislukte leveringen worden veroorzaakt door arbeidsproblemen, is INARI niet verplicht een regeling te zoeken of te verkrijgen die volgens het eigen oordeel van INARI niet in het belang van INARI is.

17. ARBITRAGE: Elk conflict, geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met deze verkoopvoorwaarden of een of meer Producten zal worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de arbitrageregels van de American Arbitration Association. Deze arbitrage wordt uitgevoerd door één enkele arbiter, die niet bevoegd is de wettelijke bepalingen van dit document aan te vullen, te wijzigen of te negeren. De arbitrage wordt gehouden in Orange County, Californië, en het vonnis over de toegekende uitspraak kan worden voorgelegd aan elke rechtbank die bevoegd is, en de partijen stemmen in met de jurisdictie van de rechtbanken in Californië voor dit doel.

18. OVERIGE: De Klant erkent dat hij niet is aangezet tot de aankoop van een Product van INARI door een verklaring of garantie die hierin niet uitdrukkelijk is vermeld. Dit document vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle bestaande overeenkomsten en alle andere mondelinge of schriftelijke communicatie tussen hen met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen van de hierin opgenomen algemene voorwaarden mag worden aangevuld, gewijzigd, vervangen of op een andere manier worden gewijzigd, behalve door een schriftelijk document dat door een bevoegde vertegenwoordiger van INARI is ondertekend. De paragraaftitels hierin zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van verwijzing en zijn niet van invloed op de interpretatie van enige bepaling. Indien een bepaling van dit document ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt de geldigheid, wettigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of beïnvloed. Deze algemene verkoopvoorwaarden en de rechten van de partijen hieronder worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië.

Algemene verkoopvoorwaarden